Uroczysto?? Mi?osierdzia Bo?ego w parafii Sw. Micha?a Archanio?a

 Jak wiekszo?? parafian pami?ta od roku 1993 w naszym Ko?ciele Sw. Micha?a Archanio?a obchodzimy Swieto Mi?osierdzia Bo?ego. Przypominamy, ze od dnia wielkiego Pi?tku przez 9 dni nale?y odmawia? Nowenn? i Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego.

 

 

 

Program Uroczysto?ci na dzie? 6 i 7-go Kwietnia jest nast?puj?cy:

 

Sobota :• 4PM Msza ?wi?t?. • 5PM Projekcja filmu o Bo?ym Mi?osierdziu . • 5:45PM Kolacja
Niedziela :• Spowied? ?wi?ta przed Msza ?wi?t?. • 11AM uroczyste rozpocz?cie Mszy ?wi?tej. • 12PM wystawienie Naj?wietszego Sakramentu i adoracja po Mszy ?wi?tej. • 3PM Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego, B?ogos?awie?stwo Naj?wi?tszym Sakramentem, uca?owanie relikwii ?w. siostry Faustyny Mari Kowalskiej • 3:30PM Chor ?w Faustyny zaprasza na sztuk?” Mi?osierdzie Bo?e Moim Przeznaczeniem” PROGRAM TUTAJ• Kolacja


NOWENNA I KORONKA DO MILOSIERDZIA BOZEGO Dzie? Pierwszy: Dzi? sprowad? mi ludzko?? cala, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ja w morzu mi?osierdzia mojego Dzie? Drugi: Dzi? sprowad? mi dusze kap?a?skie i dusze zakonne i zanurz je w niezg??bionym mi?osierdziu moim. Dzie? Trzeci: Dzi? sprowad? mi wszystkie dusze pobo?ne i wierne i zanurz je w morzu mi?osierdzia mojego. Dzie? Czwarty: Dzi? sprowad? mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znaj?… i zanurz ich w morzu mi?osierdzia mojego. Dzie? Piaty: Dzi? sprowad? mi dusze braci od??czonych i zanurz ich w morzu mi?osierdzia mojego. Dzie? Szósty: Dzi? sprowad? mi dusze ciche i pokorne i dusze Ma?ych dzieci i zanurz je w mi?osierdziu moim. Dzie? Siódmy: Dzi? sprowad? mi dusze które szczególnie czcza i wys?awiaj? mi?osierdzie moje i zanurz je w mi?osierdziu moim Dzie? Osmy: Dzi? sprowad? mi dusze które s? w wiezieniu czy??cowymy i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia mojego. Dzie? Dziewi?ty: Dzi? sprowad? mi dusze ozi?b?e i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia mojego.
1. Uczy? znak Krzy?a ?wi?tego. 2. Odmów Modlitw? wst?pna (do dowolnego odmawiania) 3. Odmów: Ojcze nasz. 4. Zmów: Zdrowa? Maryjo. 5. Zmów: Sk?ad Apostolski. 6. Na paciorkach Ojcze nasz przed rozpocz?ciem ka?dej dziesi?tki odmów: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cia?o i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeb?aganie za grzechy nasze i ?wiata ca?ego. 7. Na 10 paciorkach "Zdrowa? Maryjo" ka?dej dziesi?tki odmów: Dla Jego bolesnej m?ki miej mi?osierdzie dla nas i ?wiata ca?ego. 8. Po pi?ciu dziesi?tkach: ?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem. 3x 9. Modlitwa ko?cowa ( do dowolnego odmawiania ) O Krwi I Wodo, która? wyp?yn??a z naj?wi?tszego Serca Jezusowego jako zdrój mi?osierdzia dla nas, ufam Tobie 3x. Jezu ufam Tobie. 3x


Divine Mercy St. Michael the Archangel Roman Catholic Church
310 Pulaski Street Bridgeport, CT 06608
As most of our parishioners remember, we have been celebrating the Feast of Divine Mercy in our parish since 1993. The Novena and Chaplet of the Divine Mercy begins on Good Friday and continues through the nine days culminating with the celebration of Divine Mercy Sunday.
Celebration Program for April 6th and April 7th
Saturday:
• 4PM Holy Mass. • 5PM Divine Mercy Movie Screening. • 5:45PM Dinner
Sunday:
• 11AM Holy Mass. (Confession before the Mass ). • 12PM Adoration of the Blessed Sacrament. • 3PM Recitation of the chaplet of Divine Mercy, closing benediction with the Blessed Sacrament, veneration of St. Faustina Maria Kowalska’s Relic
• 3:30PM St. Faustina’s choir presenting a play: “Divine Mercy is my Destiny” • Dinner


NOVENA & CHAPLET TO THE DIVINE MERCY First Day: Today bring to Me all mankind, especially all sinners and immerse them in the ocean of My mercy. Second Day: Today bring to Me the souls and priests and religious & immerse them in My unfathomable mercy. Third Day: Today bring to Me all devout & faithful souls & immerse them in the ocean of My mercy. Fourth Day: Today bring to Me all those who do not believe in God & those who do not yet know Me. Fifth Day: Today bring to Me the souls of those who have separated themselves from the Church. Sixth Day: Today bring to Me the meek & humble souls & the souls of little children & immerse them in My mercy. Seventh Day: Today bring to Me the souls who especially venerate & glorify My mercy & immerse them in My mercy. Eighth Day: Today bring to Me the souls who are detained in purgatory & immerse them in the abyss of My mercy. Ninth Day: Today bring to Me souls who have become lukewarm & immerse them in the abyss of My mercy.
1. Make a Sign of the Cross. In the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Amen 2. Say the Opening Prayer + O Blood & Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as fount of mercy for us, I trust in You! 3x JESUS I TRUST IN YOU! 3x 3. Say the “Our Father”. 4. Say the “Hail Mary”. 5. Say the ”Apostle’s Creed”. 6. Say the”Eternal Father” Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul & Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ. 7. Say 10 “For the sake..” on the “Hail Mary” beads. For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world. 8. Repeat for four more decades:”Eternal Father” on ”Our Father” beads & ”For the sake of His sorrowful Passion” on the “Hail Mary” beads. 9. At the conclusion of the 5 decades say:”Holy God” 3x’s Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world